Op zoek naar onderhoudsplichtige?

 
onderhoudsplichtige
Motie mbt bijstandsuitkering voor kinderen van gedetineerde ouders die hun onderhoudsplicht niet kunnen uitvoeren Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van h
verzoekt de regering bij de inwerkingtreding van de Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden de gemeenten te informeren over het recht op bijstandsuitkering voor kinderen van gedetineerden waarvoor de onderhoudsplichtige als gevolg van detentie deze onderhoudsplicht niet kan uitvoeren., en gaat over tot de orde van de dag.
bmi kind berekenen
onderhoudsplichtige ANW Algemeen Nederlands Woordenboek.
Het kan natuurlijk zijn dat er omstandigheden komen waardoor een onderhoudsplichtige de aan hem opgelegde alimentatie niet meer kan voldoen. Ook ten aanzien van beleidsonderwerpen die op zich los staan van de nieuwe wetgeving is de behoefte aan beleidsinformatie gegroeid.
Onderhoudsplicht stiefouder 2018 Mediation Scheidingen.
De onderhoudsplicht van de stiefouder houdt in dat bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie rekening wordt gehouden met de draagkracht van de stiefouder. In artikel 1395: van het Burgerlijk Wetboek staat dat een stiefouder verplicht is tijdens zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.
Kinderen laten betalen voor de zorg van hun ouders?
De onderhoudsplicht is een stok achter de deur om te vermijden dat mensen zich doelbewust verarmen door hun huis en spaargeld aan de kinderen te schenken, om dan vast te stellen dat ze hun verblijf in het woonzorgcentrum niet kunnen betalen.
Alimentatie Cleerdin Hamer Advocaten.
Tot slot zal berekend moeten worden of de onderhoudsplichtige ouder over voldoende draagkracht beschikt om zijn/haar aandeel van de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. Dit wordt berekend aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening. Als de onderhoudsplichtige ouder de alimentatie niet op tijd betaald, kan de inning daarvan via een deurwaarder of via het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage LBIO geregeld worden.
Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen Wetterskip Fryslân.
In de leggerkaart kunt u zien of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, duiker of kade. U vindt hierin ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleert Wetterskip Fryslân of het onderhoud goed is uitgevoerd.
De onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum Vief vzw.
Als de onderhoudsplichtige een laag inkomen heeft kan hij vrijgesteld worden van het betalen van de opnamekosten. Het OCMW kan de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten om volgende redenen: een slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige, een jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige, een slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige of het gepensioneerd zijn van de onderhoudsplichtige.
Jeugdrecht 2005-10 Wanneer stopt de ouderlijke onderhoudsplicht?
Scholen mogen geen informatie aan ouders geven zodra de kinderen meerderjarig zijn en de jongere geen toestemming heeft gegeven. Wanneer de onderhoudsplichtige ouder weet dat zijn/haar kind gestopt is met studeren, kan hij in principe stoppen met betalen. Onderhoudsgelden zijn immers haalbaar, wat betekent dat de onderhoudsgerechtigde erom moet vragen, en desnoods de deurwaarder inschakelen om het geld te innen en die moet een geldig vonnis hebben daarvoor.
Onderhoudsplicht POD Maatschappelijke Integratie.
Het OCMW kan beslissen om het leefloon niet terug te vorderen om redenen van billijkheid. Voorbeelden van billijkheidsredenen zijn een verstoorde familiale relatie of de bescheiden inkomsten van de onderhoudsplichtige. 54 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contacteer ons