Resultaten voor onderhoudsplichtige

 
onderhoudsplichtige
De onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum Vief vzw.
Als de onderhoudsplichtige een laag inkomen heeft kan hij vrijgesteld worden van het betalen van de opnamekosten. Het OCMW kan de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten om volgende redenen: een slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige, een jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige, een slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige of het gepensioneerd zijn van de onderhoudsplichtige.
spywebshop.be
Jeugdrecht 2005-10 Wanneer stopt de ouderlijke onderhoudsplicht?
Scholen mogen geen informatie aan ouders geven zodra de kinderen meerderjarig zijn en de jongere geen toestemming heeft gegeven. Wanneer de onderhoudsplichtige ouder weet dat zijn/haar kind gestopt is met studeren, kan hij in principe stoppen met betalen. Onderhoudsgelden zijn immers haalbaar, wat betekent dat de onderhoudsgerechtigde erom moet vragen, en desnoods de deurwaarder inschakelen om het geld te innen en die moet een geldig vonnis hebben daarvoor.
SEO
Onderhoudsplicht POD Maatschappelijke Integratie.
Het OCMW kan beslissen om het leefloon niet terug te vorderen om redenen van billijkheid. Voorbeelden van billijkheidsredenen zijn een verstoorde familiale relatie of de bescheiden inkomsten van de onderhoudsplichtige. 54 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
gildan polo
Verhaalsbijdrage Gemeente Leeuwarden.
Dit heet een verhaalsbijdrage. De bijstandsuitkering zal worden verhaald op.: de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot. degene die onderhoudsplichtig is voor zijn minderjarige kinderen. degene die onderhoudsplichtig is jegens zijn meerderjarig kind van 18 tot 21 jaar, die bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud ontvangt.
De onderhoudsplicht van de stiefouder Het Familierechtkantoor Zwolle.
Indien er slechts draagkracht is bij één van de onderhoudsplichtigen, dan geldt de hoofdregel dat bij de bepaling van het verschuldigde bedrag voor levensonderhoud rekening wordt gehouden met de behoefte van de minderjarige en de draagkracht van de onderhoudsplichtige HR 28 mei 1993, NJ 1994, 434.
Heb ik als kind een onderhoudsplicht ten opzichte van mijn ouders wanneer zij in een rusthuis zitten? Vlaanderen.be.
Deze schaal van tussenkomsten geeft het bedrag weer dat maandelijks maximaal mag teruggevorderd worden bij het onderhoudsplichtige kind. Dat maximumbedrag is afhankelijk van het aantal personen ten laste en het netto belastbaar inkomen van de onderhoudsplichtige en diens echtgenoot of echtgenote de bruto-inkomsten verminderd met de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfslasten.
alimentatie ADVOCATEN.NL online rechtsbijstand.
Is het kind op het moment dat uw partner en u uit elkaar gaan 18, 19 of 20 jaar, dan moeten de betalende ouder en het kind samen afspreken welk bedrag het kind als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de ouder krijgt.
Alimentatie Cleerdin Hamer Advocaten.
Tot slot zal berekend moeten worden of de onderhoudsplichtige ouder over voldoende draagkracht beschikt om zijn/haar aandeel van de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. Dit wordt berekend aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening. Als de onderhoudsplichtige ouder de alimentatie niet op tijd betaald, kan de inning daarvan via een deurwaarder of via het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage LBIO geregeld worden.
Verhaal Gemeente Emmen.
19-05-2016 De gemeente Emmen plaatst wekelijks één of meerdere pagina's' in huis-aan-huisblad Emmen.nu. Cees Bijl voorgedragen als gedeputeerde provincie Drenthe. 09-05-2016 De Partij van de Arbeid Drenthe heeft bekendgemaakt Cees Bijl voor te dragen als opvolger van Ard van der Tuuk.

Contacteer ons