Resultaten voor onderhoudsplichtige

 
onderhoudsplichtige
Motie mbt bijstandsuitkering voor kinderen van gedetineerde ouders die hun onderhoudsplicht niet kunnen uitvoeren Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van h
verzoekt de regering bij de inwerkingtreding van de Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden de gemeenten te informeren over het recht op bijstandsuitkering voor kinderen van gedetineerden waarvoor de onderhoudsplichtige als gevolg van detentie deze onderhoudsplicht niet kan uitvoeren., en gaat over tot de orde van de dag.
marketing
Moet ik blijven betalen voor mijn meerderjarig kind?
Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Pauwels Advocaten bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan.
e-mails
Onderhoudsplicht stiefouder 2018 Mediation Scheidingen.
De onderhoudsplicht van de stiefouder houdt in dat bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie rekening wordt gehouden met de draagkracht van de stiefouder. In artikel 1395: van het Burgerlijk Wetboek staat dat een stiefouder verplicht is tijdens zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.
FLYERALARM
Verhaalsbijdrage Gemeente Leeuwarden.
Moet uw ex-partner daarom bijstand aanvragen, dan zal de gemeente die bijstand tot twaalf jaar na de scheiding op u verhalen terugeisen. Dit heet een verhaalsbijdrage. De bijstandsuitkering zal worden verhaald op.: de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot. degene die onderhoudsplichtig is voor zijn minderjarige kinderen.
tradeshopping.nl
Alimentatie Cleerdin Hamer Advocaten.
Tot slot zal berekend moeten worden of de onderhoudsplichtige ouder over voldoende draagkracht beschikt om zijn/haar aandeel van de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. Dit wordt berekend aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening. Als de onderhoudsplichtige ouder de alimentatie niet op tijd betaald, kan de inning daarvan via een deurwaarder of via het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage LBIO geregeld worden.
pret hypothecaire
Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen Wetterskip Fryslân.
In de leggerkaart kunt u zien of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, duiker of kade. U vindt hierin ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleert Wetterskip Fryslân of het onderhoud goed is uitgevoerd.
De onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum Vief vzw.
Als de onderhoudsplichtige een laag inkomen heeft kan hij vrijgesteld worden van het betalen van de opnamekosten. Het OCMW kan de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten om volgende redenen: een slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige, een jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige, een slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige of het gepensioneerd zijn van de onderhoudsplichtige.
Jeugdrecht 2005-10 Wanneer stopt de ouderlijke onderhoudsplicht?
Scholen mogen geen informatie aan ouders geven zodra de kinderen meerderjarig zijn en de jongere geen toestemming heeft gegeven. Wanneer de onderhoudsplichtige ouder weet dat zijn/haar kind gestopt is met studeren, kan hij in principe stoppen met betalen. Onderhoudsgelden zijn immers haalbaar, wat betekent dat de onderhoudsgerechtigde erom moet vragen, en desnoods de deurwaarder inschakelen om het geld te innen en die moet een geldig vonnis hebben daarvoor.
Onderhoudsplicht POD Maatschappelijke Integratie.
Het OCMW kan beslissen om het leefloon niet terug te vorderen om redenen van billijkheid. Voorbeelden van billijkheidsredenen zijn een verstoorde familiale relatie of de bescheiden inkomsten van de onderhoudsplichtige. 54 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contacteer ons